25/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ Β 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Σποράδων
Ενημέρωση: 10/6/2014 4:36:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 28/28 100%
Εγγεγραμμένοι 12.199
Ψηφίσαντες  7.755 63,57%
Άκυρα / Λευκά 1.264 16,30%
Έγκυρα  6.491 83,70%

70,37%
47,24%
29,63%
6,24%
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 4.568
70,37%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 1.923
29,63%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
369
26070,46%
114,23%
218,08%
22887,69%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ [ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ]
188
82,46%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ [ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ]
40
17,54%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης