25/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ Β 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Τρικάλων
Ενημέρωση: 10/6/2014 4:28:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 356/356 100%
Εγγεγραμμένοι 150.308
Ψηφίσαντες  86.562 57,59%
Άκυρα / Λευκά 11.761 13,59%
Έγκυρα  74.801 86,41%

62,25%
53,17%
37,75%
14,42%
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 46.562
62,25%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 28.239
37,75%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
1 από 1100%
166
9557,23%
33,16%
55,26%
8791,58%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ [ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ]
57
65,52%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ [ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ]
30
34,48%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης