25/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ Β 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Καρδίτσας
Ενημέρωση: 10/6/2014 4:15:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 316/316 100%
Εγγεγραμμένοι 135.733
Ψηφίσαντες  76.897 56,65%
Άκυρα / Λευκά 11.284 14,67%
Έγκυρα  65.613 85,33%

59,20%
45,89%
40,80%
14,26%
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 38.841
59,20%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 26.772
40,80%
Πρόσφατες Καταχωρήσεις (5)
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
316 από 316100%
135.733
76.89756,65%
64128,34%
48726,34%
65.61385,33%
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ [ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ]
38.841
59,20%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ [ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ]
26.772
40,80%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης