26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 19/6/2019 7:13:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 1.625/1.625 100%
Εγγεγραμμένοι 708.786
Ψηφίσαντες  443.229 62,53%
Άκυρα / Λευκά 24.619 5,55%
Έγκυρα  418.610 94,45%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 233.378
55,75%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 105.310
25,16%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 29.267
6,99%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 22.677
5,42%
ΜΠΙΛΛΗ
 10.597
2,53%
Λοιπά
 17.375
4,15%
ΤΡΙΚΑΛΑ [367/367 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
58,76%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
24,09%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
7,12%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
4,30%
ΑΚΡΙΒΟΣ
1,87%

ΛΑΡΙΣΑ [558/558 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
54,38%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
27,30%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
7,44%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
5,29%
ΜΠΙΛΛΗ
2,55%

ΚΑΡΔΙΤΣΑ [322/322 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
58,34%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
23,80%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
6,58%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
5,35%
ΑΚΡΙΒΟΣ
1,87%
ΜΑΓΝΗΣΙΑ [350/350 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
53,34%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
24,17%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
6,77%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
5,97%
ΜΠΙΛΛΗ
3,79%

Β.ΣΠΟΡΑΔΕΣ [28/28 ΕΤ]
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
55,61%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑ
18,06%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
13,35%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
4,23%
ΜΠΙΛΛΗ
4,12%

Τα εμφανιζόμενα αποτελέσματα είναι αυτά που εξέδωσαν τα Πρωτοδικεία Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών