26/5/2019
Περιφερειακές 2019Α
ΠΕ Καρδίτσας: Συγκεντρωτικά
Ενημέρωση: 31/5/2019 12:55:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 322/322 100%
Εγγεγραμμένοι 130.501
Ψηφίσαντες  80.047 61,34%
Άκυρα / Λευκά 4.916 6,14%
Έγκυρα  75.131 93,86%

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 43.836
58,35%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 17.878
23,80%
ΤΣΙΑΠΛΕΣ
 4.943
6,58%
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
 4.020
5,35%
Λοιπά
 4.454
5,93%
Εκλογικά Τμήματα
Εγγεγραμμένοι
Ψηφίσαντες
Άκυρα
Λευκά
Έγκυρα
322 από 322100%
130.501
80.04761,34%
31503,94%
17662,21%
75.13193,86%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2019
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Πληροφορικής κ Νέων Τεχνολογιών