25/5/2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΕΣ Β 2014
Συγκεντρωτικά ΠΕ Σποράδων
Ενημέρωση: 10/6/2014 4:36:00 μμ

Ενσωμάτωση ΕΤ 28/28 100%
Εγγεγραμμένοι 12.199
Ψηφίσαντες  7.755 63,57%
Άκυρα / Λευκά 1.264 16,30%
Έγκυρα  6.491 83,70%

70,37%
47,24%
29,63%
6,24%
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
 4.568
70,37%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
 1.923
29,63%
Συγκριτικά ΠΕ Σποράδων (σε 28 ΕΤ τρέχουσας Εκλογής, με 28 ΕΤ προηγούμενης)
70,37%
47,24%
29,63%
6,24%
 
Τρέχουσα Εκλογή
Προηγούμενη Εκλογή
 
Συνδυασμός
Ψήφοι
Ποσοστό
Ψήφοι
Ποσοστό
Διαφορά
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ [ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ]
4.568
70,37%
3.511
47,24%
23,13%
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ [ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ]
1.923
29,63%
464
6,24%
23,39%
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Εκλογές ©2014
Σχεδίαση-Ανάπτυξη: Δ/νση Διαφάνειας κ Ηλεκτρ.Διακυβέρνησης